Помоћник директора школе

Рад помоћника директора представља сталну активност на унапређивању, усавршавању и рационализацији наставног, односно школског рада у целини. У тој функцији помоћник директора иступа као саветник и сарадник наставницима и стручним сарадницима школе. Помоћник директора помаже директору у организовању образовно васпитног рада и обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада, а нарочито:
- у организацији седница наставничког већа и стручних актива;
- у координацији рада стручних органа;
- у припреми предлога годишњег плана рада и финансијског плана школе;
- у организацији рада школе;
- у организацији рационалног и ефикасног извођења образовног програма;
- у припреми акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
- у обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада;
- у стварању услова за рад савета родитеља;
- у остваривању права и дужности ученика;
- у праћењу саветодавне службе;
- у усклађивању сарадње наставника, ученика и родитеља;
- у организовању и старању о благовременој и тачној изради статистичких и других података који се достављају надлежним органима;
- обавља и друге послове по налогу директора школе, у складу са законом и статутом.

Напомена: помоћник директора ће обављати и друге послове према потреби наставе и школе у целини.
Помоћник директора школе је Милица Станојловић.


План рада помоћника директора школе

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САРАДНИЦИ
ПРОГРАМИРАЊЕ
- Израда годишњег плана рада школе
- Утврђивање структуре Годишњег плана рада школе
- Израда извештаја о реализацији
Годишњег плана рада школе за 2019./2020.
до 10.9.2020.
до 30.8.2020.
до 10.9.2020.
до 30.8.2020.
директор, педагог, психолог,
координатори тимова и стручних већа
Програм стручног усавршавања наставника
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ
- Увид у дневну организацију рада школе
- Праћење реализације Развојног плана и осталих пројеката
- Организација и учествовање на поправним и разредним испитима
- Организација завршног испита
- Припрема и организација такмичења ученика
- Припрема и организација екскурзија
током године
током године
према школском календару
јун
према школском календару
према школском календару
директор, педагог, психолог
ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД
- педагошко-инструктивни рад са наставницима
- увид у планове рада и припрему наставе
- посете часовима
- контрола педагошке документације
- анализа рада
током године
током године
током године
током године
током године
директор, педагог, психолог,
наставници, ученици
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
- сарадња са локалном самоуправом, установама и медијима
- реализација сарадње са другим школама
- учешће у припреми и реализацији
празника према школском календару
(Савиндан, Дан школе, ...)
према школском календару
РАД У СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА ШКОЛЕ
- сарадња са наставницима, одељенским старешинама
, координаторима тимовиа и стручних већа
- учествовање у раду Одељењског већа
- учествовање у раду Наставничког већа
- Учествовање у раду Стручних већа
- Сарадња са ученицима
- Сарадња са родитељима
- Пружање помоћи Ђачком парламенту
током године

према школском календару
према школском календару
током године
током године
током године
током године
директор, педагог, психолог,
наставници, учениици, родитељи,
Ђачки парламент
АНАЛИТИЧКИ РАД
- анализа успеха на крају сваког тромесечја,
првог и другог полугодишта
- анализа текућих проблема и њихово решавање
према школском календару

током године
директор, педагог, психолог