ПРАВИЛНИЦИ

Листа правилника

Правилник о избору ученика генерације
Правилник о заштити података о личности
Правилник о набавкама
Правилник о буџетском рачуноводству
Правилник о изменама и допунама правилника о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2021/2022. годину
Правилник о календару образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину
Правилник понашања у школи
Правилник о безбедности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о испитима у основној школи
Правилник о организацији и систематизацији радних места
Правилних о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања
Правилник о друштвено-корисном раду ученика
Правилник о оцењивању 2019/2020.
Правилник о поступању у случају насиља 2019.