Директор школе

Школа као место живљења и учења, место где се стварају навике, треба да тежи квалитетно и ефикасном образовању, да даје поверљиве резултате знања и умења која су потребна за даље учење. Школа треба да је место где се развија креативност, нове идеје, мир и толеранција и свакодневно уважавају личност, стваралаштво и слободе ученика.
За остваривање васпитно-образовних циљева школе непосредни задаци директора су:
- учествовање у раду свих стручних органа школе у складу са Статутом и нормативним актима;
- обезбеђивање материјалних и техничких услова за нормално одвијање процеса рада;
- обезбеђивање и наменско рационално трошење материјалних средстава;
- ангажовање на поправкама и одржавању школских објеката;
- ангажовање на обнављању и набавци опреме и учила;
- рад на побољшању рејтинга школе кроз акције у које би били укључени и локална средина: приредбе, изложбе, прикупљање секундарних сировина, сарадња са Црвеним крстом итд.

Директор школе је Јелена Ломбауер Милановић.


План рада директора школе

Време реализације Активности
септембар - Учествовање у изради Годишњег програма рада школе за школску 2020./2021. годину
- Сазивање седнице Савета родитеља и Школског одбора
- Сачињавање извештаја о раду школе за школску 2019./2020. годину (Саша Маленовић)
- Поднети га Школском одбору ради усвајања
- Сачињавање извештаја о свом раду за школску 2019./2020. годину (Саша Маленовић)
- Поднети га Школском одбору ради усвајања
- У сарадњи са финансијском службом школе припремити све
елементе потребне за сачињавање Е-ЦЕНУС-а "Доситеј" за Министарство
- Припремање и вођење седнице Наставничког већа
- Припремање првих родитељских састанака (онлајн)
- Инструктивно педагошки рад
октобар - инструктивни рад са приправницима и новим наставницима
- Обавити разговоре са ученицима и родитељима
- Праћење рада стручних актива и стручних сарадника
- Сусрети са ученицима - представницима ОЗ VI до VIII разреда
- Сарадња са Школским одбором
- Припремити и одржати седницу Наставничког већа
новембар - сачинити извештај о стању школског простора и система за грејање
- Одржати састанак са помоћно-техничким особљем
- Извештај школском одбору о почетку школске године,
стручном заступљеношћу наставе и спровођење активности за избор директора школе
- Инструктивно педагошки рад
- Са педагошко психолошком службом извршити увид у реализацију Плана и програма
децембар - Са финансијском службом извршити
припреме за инвентарисање и израду завршног рачуна
- Припремити и одржати седницу Наставничког већа
- Сусрети са ученицима - представницима ОЗ VI до VIII разреда
- Инструктивно педагошки рад
- Припремити извештаје о раду школе у првом полугодишту
јануар - Извршити потребне припреме за почетак другог полугодишта
- Пружити помоћ у припремама за обележавање Дана Светог Саве
- Прегледати педагошку документацију
- Извршити припреме за уређење школског дворишта
фебруар - Припремити и одржати седницу Наставничког већа
- Сусрети са ученицима - представницима ОЗ VI до VIII разреда
- Инструктивно педагошки рад
- Обавити разговор са ученицима и њиховим
родитељима у циљу побољшања успеха и дисциплине
март - Припремити извештај о материјално финансијском пословању и поднети га Школском одбору
- Инструктивно педагошки рад
- Са педагошко психолошком службом реализовати програм професионалне оријентације
април - организација пробног завршног испита
- Припремити такмичења ученика школе и општине
- Сусрети са ученицима - представницима ОЗ VI до VIII разреда
- Инструктивно педагошки рад
- Помоћни организовање прославе Дана школе
мај - контролисати реализацију плана и програма
- Инструктивно педагошки рад
- Учешће у раду разредних већа
јун - Сачинити полазне основе за израду ГПРШ
- Сачинити анализу укупног рада у школи у квалитативном и квантитативном смислу
- Припремити и одржати три седнице Наставничког већа
- Сусрети са ученицима - представницима ОЗ VI до VIII разреда
- Инструктивно педагошки рад
- Спровести материјалне и кадровске припреме за почетак школске године
- Реализација и организација завршног испита за школску 2020./2021. годину
август - Учествовати у изради Годишњег плана рада школе и извештаја о раду.
- Припремити и одржати две седнице Наставничког већа