О школском одбору

Састав школског одбора
Биљана Гелев - председник одбора
Биљана Радисављевић
Данијела Живановић
Иван Милосављевић
Дејан Вукићевић
Марина Никодијевић-Коњевић
Ненад Живковић
Ирена Барјактаревић
Бојан Ђорђевић

Време реализације Активности Начин реализације Носиоци реализације
и сарадници
септембар - усвајање Извештаја о раду школе
за школску 2018/2019. годину
- усвајање Годишњег плана рада школе
за школску 2020/2021.
састанак,
дискусија
чланови ШО,
директор,
секретар
децембар, јануар - упознавање са успехом и владањем
ученика на крају 1. полугодишта
- именовање пописне комисије
- обележавање и прослава Савиндана
састанак,
дискусија
чланови ШО,
директор,
секретар
фебруар - усвајање Извештаја о пословању
и Годишњег обрачуна за 2020. годину
- реализација Годишњег плана школе
- текућа питања
састанак,
дискусија
чланови ШО,
директор,
секретар
април - инвестициона улагања
- текућа питања
састанак,
дискусија
чланови ШО,
директор,
секретар
мај - прослава Дана школе
- разматрање сарадње са Саветом родитеља
- текућа питања
састанак,
дискусија
чланови ШО,
директор,
секретар
јун - разматрање реализације Годишњег плана
рада школе
на крају 2. полугодишта, успеха и владања ученика
- усвајање извештаја са екскурзија
и наставе у природи
- разматрање нормативних аката, инвестиционих улагања,
кадровских питања вршиће се и
у току целе школске године,
према указаним потребама
- текућа питања
састанак,
дискусија
чланови ШО,
директор,
секретар